صفحه اول
 

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 6


انسانهای عاقل و خردمند، اگر مرتکب خطائی شوند فقط به پشیمان شدن اکتفاء نمی کنند؛ بلکه درصدد جبران آن برمی آیند.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 6

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 5


صاحبان خرد ناب «اولوالالباب» هیچگاه با انفاق و بخشش خسته و ملول نمی شوند، بلکه با تکرار آن احساس سرور و معنویت به آنها دست می دهد.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 5

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 4


انسان مؤمن باید به این معرفت و شناخت برسد که همه قدرت ها در دست خداست، و اوست که عطاء می کند و روزی می دهد؛ پس باید خود را به کسی که خالق است بسپارد. و گمان نکند که غیر او روزی دهنده است.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 4

ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 3


اهل صبر به کسی که در سکون و انزوا و گوشه­ گیری و توقف و رکود باشد اطلاق نمی شود، بلکه «صبر» نوعی حرکت و مقاومت و استقامت است در برابر هر آنچه که مانع رشد و کمال می­ شود.
 ویژگی های صاحبان خرد ناب در قرآن 3
  • اخلاق 1